'Ons geluk en succes worden meer en meer bepaald door ons samenspel met mensen om ons heen. Ben jij je bewust van je eigen kracht en die van anderen?'

Privacybeleid

Ondernemers ontwikkelen samen ondernemerschap en verleggen grenzen

 

 

 

 

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Versie 0.2, laatst bijgewerkt op 23februari 2020

 

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 

 1. Privacybeleid: het door IKTO vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. IKTO is onderdeel van Movaeres ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17271342.
 3. Website: de website van IKTO onder www.IKTO.nl
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van IKTO verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de IKTO vragenlijsten en gebruiker van de website.
 6. Opdrachtgever: elke derde die met IKTO een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens. De IKTO coaches die gecertificeerd zijn om de IKTO testen af te nemen en toe te lichten vallen hieronder. Ze zijn te vinden op de website.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door IKTO verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

 

Artikel 1. Algemeen

Movaeres is sinds 2004 actief in het ontwerpen en beheren van persoonlijkheidstesten voor persoonlijke, team en organisatieontwikkeling. Een van deze testen is het IKTO profiel. Ten behoeve van de activiteiten van IKTO worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. IKTO behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van IKTO een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

 

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de ontwikkelingen, afnemen en rapporteren van persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot coaching, trainingen of projecten;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Gebruiker; 
 • het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses voor onderzoek;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de samenstelling van de resultaten en bedrijfsvoering van IKTO;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers met Opdrachtgevers via de email;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

De volgende persoonsgegevens worden door IKTO verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnumer, email, alsmede de antwoorden op de vragenlijsten van de aangevraagde IKTO profielen voor de Gebruikers;
 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op het in beeld brengen en berekenen van de gewenste IKTO profielen;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen voor toepassing van het IKTO profiel;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

 

De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

degenen die:

 • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
 • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. IKTO zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

 

Artikel 2. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door IKTO steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.

 

Opdrachtgevers van IKTO zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of Avg dienen te behandelen. Voor zover IKTO derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Gebruikers, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

 

Artikel 3. Gebruik softwarepakket

Het Softwarepakket waarvan het IKTO gebruik maakt voor de verwerving van de benodigde gegevens is Monkey Survey. Zij hebben een eigen privacy beleid in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG. https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer#pp-section-1

 

IKTO draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partij met uw gegevens omgaat.

 

IKTO houdt zich het recht voor om van Softwarepakket te wisselen. Daarvan wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden.

 

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door IKTO niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

 

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

IKTO heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

 

IKTO ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de Avg, blijft gelden.

 

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

 

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen IKTO

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door IKTO uitsluitend verstrekt aan Opdrachtgevers van IKTO die, uit hoofde van hun contract en toestemming van de Gebruikers, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

IKTO zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door IKTO voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker IKTO een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking.

 

Op onze website zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. IKTO draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

 

 

Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de Avg. Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van IKTO kan hij/zij IKTO een e-mail te sturen naar info@IKTO.nl.

 

Artikel 9. Cookies

IKTO maakt geen gebruik van cookies.

 

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

IKTO behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. IKTO adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 24-05-2018.

 

Uw gegevens worden door IKTO zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan schriftelijk via email: info@IKTO.nl of telefonisch op 0486-422322

 

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Vragen

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op.

Bel ons 0486 – 422 322 of mail ons info@ikto.nl.